ALLMÄNNA VILLKOR


1 DEFINITIONER
”Arrangören” Den part som valt att använda sig av Affärsdesigns biljettförsäljningssystem (One Stop Ticket)för att sälja biljetter till ett evenemang.
”Köparen” Den part som köper biljetter till ett av Arrangören ordnat evenemang.

2 ALLMÄNT
2.1 INT Affärsdesign AB (”Affärsdesign”) tillhandahåller en biljettförsäljningstjänst. Arrangören använder sig av biljettförsäljningstjänsten för att sälja biljetter till evenemang.
2.2 Vid biljettköp är det Köparen och Arrangören som ingår ett avtal avseende inträde till ett evenemang.
2.3 Affärsdesign förmedlar endast betalning och biljetter och är således inte ansvarig för evenemanget, evenemangets genomförande eller kvalitet.

3 BILJETTKÖP
3.1 Biljettköp är bindande och kan varken ångras eller ändras.
3.2 Förlorad biljett ersätts inte.
3.3 Lag (SFS 2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter.

4 BILJETT
4.1 Köparen ansvarar för att förvara, såväl elektronisk som fysisk, biljett på ett betryggande sätt för att förhindra duplicering, annat mångfaldigande eller på annat sätt medverka till otillbörligt tillträde till evenemang.

5 PERSONLIGT BRUK
5.1 Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får inte användas i kommersiellt syfte.
5.2 Biljetter får inte säljas vidare eller på annat sätt nyttjas av annan person är Köparen.
5.3 Affärsdesign kan på uppdrag av Arrangören makulera bokningar eller köp som görs av Köparen samt stänga av Köparen från Systemet om Köparen agerar i strid med de allmänna villkoren, försöker kringgå villkoren för köpet eller inte lämnar korrekta uppgifter.

6 PERSONUPPGIFTER OCH SAMTYCKE
6.1 Affärsdesign är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Köparens personuppgifter i sin verksamhet. Affärsdesign delar Köparens uppgifter med sina samarbetspartners, så som Arrangören och betaltjänstleverantörer. För mer information om hur Affärsdesign behandlar personuppgifter se personuppgiftspolicy

7 INSTÄLLT EVENEMANG
7.1 Köparen ansvarar för att kontrollera om evenemanget är inställt eller flyttat. Köparen ska kontakta Arrangören om evenemanget är inställt eller flyttat och det är Arrangören som ansvarar för att svara på frågor samt eventuell återlösen av biljetter.
7.2 Affärsdesign ansvarar inte för inställda, flyttade eller på andra sätt ändrade evenemang.

8 TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG
8.1 En eventuell tvist ska prövas av svensk allmän domstol.
8.2 Svensk lag är tillämplig på avtalet.